YALÇINKAYA TIP MERKEZİ SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI POLİTİKASI


İçerik

1. Yalçınkaya Tıp Merkezi hakkında
2. Kişisel Verilerinizi İşleme İlkelerimiz
3. Kişisel verilerinizi toplama zamanımız
4. Sizin hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz
5. Cookiler ile ilgili politikamız
6. Kişisel verilerinizi hangi amaçla kullanıyoruz
7. Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle işliyoruz
8. Kişisel verilerinizi ne zaman paylaşırız
9. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız
10. Nasıl koruyoruz
11. Nasıl İmha ediyoruz
12. Özel nitelikli kv
13. Haklarınız
14. Diğer


1) GİRİŞ

Yalçınkaya Tıp Merkezi olarak kişisel verilerinize değer veriyoruz. Bunun için kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusunda önemli adımlar atıyoruz. Özel sağlık kuruluşu olmamız hasebiyle yasal mevzuatın getirmiş olduğu öncelikle ‘’sır saklama yükümlülüğü’’ ile birlikte diğer düzenlemelerle uyum içerisinde hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda; hastalarımız, hasta yakınlarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer tüm üçüncü kişilere ait kişisel verilerin elde edilmesi, nasıl korunduğu ve bu verilerin hangi amaçla kullanıldığı hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşbu bildirim ve gizlilik politikasında kullanılmakta olan bütün tabir ve kavramlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuatta belirtilen anlamı ifade edecektir. Kişisel veri kavramından özel nitelikli kişisel veri de anlaşılması amacıyla belirtilmektedir. Bu politikadaki ‘’siz’’ tabiri ise şahsınızı ifade etmektedir. Mevcut bildirim reddetmeniz durumunda kişisel verilerinizi tarafımıza göndermemeniz gerektiğini anımsatmak isteriz.

Yalçınkaya Tıp Merkezimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerin, doğru, eksiksiz ve güncel olması gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk tamamen size aittir. Bununla birlikte, üçüncü kişilerin verilerini tarafımıza aktarmanız halinde, mevcut verileri yasal mevzuat hükümlerinin düzenine bağlı olmak koşuluyla toplamak sizin yükümlülüğünüzde olacaktır. Mamafih, belirtilen üçüncü kişinin verilerini tarafımıza işlemek, toplamak, kullanmak ve açıklamak için gereken tüm izinleri aldığınız manasına gelecek ve Yalçınkaya Tıp Merkezi mevcut durumdan sorumlu tutulmayacaktır.

2) YALÇINKAYA TIP MERKEZİ HAKKINDA

Ülkemizde özel sağlık sektörünün mevzuat olarak alt yapısının yok denecek kadar az olduğu, girişimcilerin çok uzak durduğu yıllar olan 1990’lı yılların başında YALÇINKAYA TIP MERKEZİ ünvanlı şirketimizi kurduk.

1995 yılında ülkemizin gündeminde henüz aile hekimliği kavramı yok iken; Kdz. Ereğli Aile Hekimliği Sağlık Merkezi olarak hizmet vermeye başladık. 1996 yılında Türkiye’de çok yeni olan Holter Monitorü hizmetini şehrimize vermeye başladık. Verdiğimiz hizmetin gerektirdiği fiziki mekân için halen bulunduğumuz binaya Yalçınkaya Tıp Merkezi Polikliniği adıyla taşındık. Sadece Zonguldak değil; tüm Batı Karadeniz Bölgesinin ilk özel sağlık kuruluşu olduk.

1999 yılında Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilk özel ambulans ile hizmetimiz genişledi. 2007 yılında Dahiliye Dal Merkezi ve 2009 yılında Tıp Merkezine dönüşerek hizmetimize devam ediyoruz.

İşbu politikadaki, ‘’Yalçınkaya Tıp Merkezi’’ veya ‘’biz’’ ifadeleri, Orhanlar Mahallesi Huzur Sokak No: 6 Karadeniz Ereğli / Zonguldak adresinde hizmet veren Yalçınkaya Tıp Merkezi Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, KRDZ. EREĞLİ Ticaret Sicilinde kayıtlı Yalçınkaya Tıp Merkezi’ni ifade etmektedir.

3) TANIMLAR

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızasını,
Açık sağlık verisi Açık veri haline getirilen sağlık verisini,
Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
Biyometrik Veriler Parmak izi, avuç, damar izi, retina, yüz tanıma bilgisi gibi özel nitelikli kişisel verilerini,
Çalışan Yalçınkaya Tıp Merkezi’nde çalışma işini yapan kimseleri,
Çalışan Adayı Yalçınkaya Tıp Merkezi’ne gelerek iş başvuru formunu dolduran, internet sitesi üzerinden iş başvurusu yapanları,
Elektronik Ortam Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,
Elektronik Olmayan Ortam Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,
Genel Müdürlük Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü,
Hasta Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimseleri,
Hizmet Sağlayıcısı Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
Kişisel Veri İşleme Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini, kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterini,
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel sağlık verisi Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri,
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,
Kişisel Veri İrtibat Kişisi Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi,
Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
Merkezi Sağlık Veri Sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan kişisel sağlık verilerinin toplandığı veri sistemini,
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
Politika Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Genel Politikasını,
Sağlık hizmeti sunucusu Sağlık hizmetini sunan veya üreten gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerini,
Şirket Yalçınkaya Tıp Merkezi Ticaret ve Sanayi Limited Şirketini,
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerini,
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişilerini,
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemini,
VERBİS Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemini,
Yönetmelik Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’ini

4) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANAN İLKELER ve ESASLAR


KVKK’da Belirtilen İlkeler Açıklamalar
Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme Yalçınkaya Tıp Merkezi; sizin temek hak ve özgürlüklerinizin korunması için hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek kişisel verilerinizi işlemektedir. Örneğin hukuka uygunluk olarak kanuna aykırı işlemler yapmamakta, dürüstlük kuralına uygun olarak ise kişisel verilerinizi amacı dışında kullanmamaktayız.
Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama Yalçınkaya Tıp Merkezi ilgili kişilerin kişisel verilerinin, maddi ve manevi zarar görmemesi için doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamaktadır. Bunun için, tarafımızca kişisel verilerin elde edildiği kaynaklar belirlenmekte, toplandığı kaynağın doğruluğu tespit edilmekte, doğru olmamasından kaynaklanan talepler dikkate alınmamakta ve gerekli önlemler alınmaktadır.
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme Yalçınkaya Tıp Merkezi, veri işleme amacını kesin ve açık olarak belirlemiş ve meşru amaçlarla uygulamaktadır. Örneğin Tıp Merkezimize gelen bir hastanın isim- soyisim bilgileri işlenmekteyken kimliğinde yazılı dini bilgileri meşru amaç kapsamında olmadığı için işlenmemektedir.
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi Yalçınkaya Tıp Merkezi, kişisel verilerinizi işleme amacını gerçekleştirmek için gerekli bilgileri sağlayıp, bunların haricinde gerekli olmayan verileriniz işlenmemektedir. Veri işleme faaliyetlerimizim sınırlarını belirleyerek uygun bir denge içerisinde yürütmekteyiz. Örneğin, mide bulantısı şikayetiyle tedavi olmaya gelen hastanın, sosyal hayat tercihleriyle ilgili veri talep edilmesi ölçülülüğe aykırıdır.
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme Yalçınkaya Tıp Merkezi, amaçla sınırlılık ilkesi icabınca verileriniz yeterli teknik ve idari tedbirler alınmakta ve hukuka uygun olarak öncelikle yasal mevzuat hükümlerinin belirlediği süre kadar muhafaza edilmektedir. Mevzuatta herhangi bir süre öngörülmediği durumlarda amacı için esas alınan en uzun süre uygulanır.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’e göre;

 • Kişisel verilerin işlenmesinde Kanunun 4. maddesinde yer alan genel ilkeler başta olmak üzere, Kanunda yer alan bütün esaslara riayet edilir.

 • İdare tarafından kişilerin sağlık durumunun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulmaktadır. Bu sistem, E – Devlet uygulamalarına, kamu kurum ve kuruluşlarına entegre edilerek elektronik olarak da oluşturabilir.

 • Hiç kimse, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamaz.

 • Sağlık hizmeti sunucuları tarafından; banko, gişe ve masa gibi bölümlerde yetkisi olmayan kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri duymalarını, görmelerini, öğrenmelerini veya ele geçirmelerini engelleyecek nitelikte gerekli fiziki, teknik ve idari tedbirler alınır.

 • Sağlık hizmeti sunucuları, tahlil ve tetkik sonuçları gibi hastaya ait kişisel sağlık verilerini içeren basılı materyal üzerinde gerekli kısmî kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygular ve söz konusu materyalin yetkisiz kişilerin eline geçmesi hâlinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak diğer tedbirleri alır.

 • Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak Kanunun 11. maddesinde yer alan hakları kullanabilir.

 • Veri sorumlusuna başvuruda, Kanunun 13. maddesi ile Kurum tarafından hazırlanarak 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine riayet edilir.

 • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, Kanunun 10. maddesi ile Kurum tarafından hazırlanarak 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine riayet edilir.


5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ZAMAN TOPLARIZ?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hallerde toplamaktayız:

 • Hastaların tanı, tetkik veya tedavi işlemleri için sağlık hizmeti almaya geldiklerinde,

 • Tıp Merkezimize tıbbi malzeme veya ofis evrakları sattığınızda veya hizmet verdiğinizde,

 • İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde (IP adresiniz) veya diğer teknik durumlarda,

 • Telefonla iletişime geçtiğinizde otomatik olmayan yöntemlerle

 • Çalışan adayı olarak başvurduğunuzda,

 • Potansiyel iş ortağı olarak şirketimizle iletişime geçtiğinizde

Kişisel verilerinize yalnızca işbu Bildirim’de belirtilen usullere göre işleyeceğiz.

6) HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Yalçınkaya Tıp Merkezi olarak sizinle aramızdaki hukuki ilişki zaman zaman farklılık göstermektedir. Örneğin; tedavi amacıyla gelmeniz, çalışan adayı olarak başvurmanız, iş ortağı vb. gibi durumlarda bizimle iletişime geçmeniz halinde fiziksel, yazılı, elektronik, web sitesi, e-posta vb. gibi şartlarda değişiklik göstermektedir.

Kişisel Veri Katalogları Örnekler
Kimlik bilgileri İsim, soyisim, doğum tarihi vb. kimliğinizde bulunan bilgiler
İletişim bilgileri Telefon, adres, e-posta vb.
Kimliğinizin belirlenmesinde fotoğraf ve/veya videolar Yalçınkaya Tıp Merkezine geldiğinizde güvenlik nedeniyle veya Yalçınkaya Tıp Merkezinin düzenlediği etkinliklere katılmanız durumunda çekilen fotoğraf veya videolar
Finansal bilgiler cFinansal bilgiler
Yalçınkaya Tıp Merkezine kendi özgür iradenizle paylaştığınız diğer bilgiler Kendi kararınızla paylaştığınız yorumlar, istekler, şikayetler, değerlendirmeler, kişisel veriler, görüşler, evraklar
Otomatik veya otomatik olmadan toplanan elektronik bilgiler Web sitemizi kullandığınızda veya ziyaret etmeniz halinde, Tıp Merkezimizle bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak cep telefonunuz, bilgisayarınız vb. iletişim yollarınızdan tarafımıza gelen elektronik verileri de toplayabilmekteyiz. Örneğin IP adresi, vb. Bizimle telefon yoluyla iletişime geçmeniz halinde ihtiyaca göre sizin de açık rızanızla bilgilerinizi otomatik olmadan toplayabiliriz.Web sitemizi kullandığınızda veya ziyaret etmeniz halinde, Tıp Merkezimizle bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak cep telefonunuz, bilgisayarınız vb. iletişim yollarınızdan tarafımıza gelen elektronik verileri de toplayabilmekteyiz. Örneğin IP adresi, vb. Bizimle telefon yoluyla iletişime geçmeniz halinde ihtiyaca göre sizin de açık rızanızla bilgilerinizi otomatik olmadan toplayabiliriz.
Diğer kaynaklardan toplanan kişisel veriler Yasal mevzuat uyarınca izin verilen kamuya açık sosyal medya üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilmekteyiz. Örnek olarak iş ilişkisi kurmadan önce kamuya açık kaynaklardan bilgi edinebiliriz.

7) ÇEREZLERLE İLGİLİ POLİTİKAMIZ

Çerezler (Cookie), rastgele bir web sayfasının bilgisayarlarda bıraktığı tanımlama klasörüdür. Çerez klasöründe oturum verileri, kaç kere ziyaret edildiği gibi veriler kayıt altına alınır. Çerez kullanan bir internet sitesi ziyaret edildiğinde, siteye giriş yapan sabit diske, tarayıcıya bir veya daha fazla çerez bırakması için talepte bulunulabilir. Tüm kullanıcılar için ayrı çerezler kullanmakta ve sizin bu süredeki site içerisindeki hareketlerinizi takip edebilir ve kullandığınız tarayıcıyı tespit ederek size özel hizmet verebiliriz. Tarayıcıların çoğunluklu kısmında mevcut olan ‘’yardım’’ çubuğundan, kullanmış olduğunuz elektronik aletlerin çerezleri engellemesini, çerez yollanıp yollanmadığını bulabilirsiniz. İsteğiniz halinde bu özellikleri devre dışı bırakabilirsiniz ancak bu durumda web sitemizi bütünüyle kullanamayabilirsiniz.

Mevcut çerezleri uygulamamızdaki amaçlar aşağıda sayılmıştır:

 • Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sizin ayırt edilebilmeniz,

 • Sitemizi problemsiz bir şekilde kullanabilmeniz

 • Ziyaretiniz esnasında oluşabilecek hataların ve eksikliklerin tespiti ve bunların giderilebilmesi

Amaçları belirlenmiştir. Bunların yanında gizliliğinize önem vermemiz hasebiyle tarayıcınızda kalıcı çerezler bulundurmayız ve çerez bilgileri şifreli olarak gönderilir. Web sayfamızdan çıkış yaptığınızda veya tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin faaliyetleri bitmiş olur.

8) YALÇINKAYA TIP MERKEZİ İÇERİSİNDE İNTERNETE ERİŞİMİNİZ HALİNDE BİLGİLERİNİZİN SAKLANMASI

Yalçınkaya Tıp Merkezinde bulunduğunuz süre içerisinde internetimizi kullanmanız halinde güvenlik ve işbu bildirimde belirtilen amaçların sağlanması için kişisel verilerinizi kayıt altına almaktayız. Bu kişisel verileri 5651 sayılı kanun hükümleri gereğince log kayıtlarınızı kaydetmekte, Yalçınkaya Tıp Merkezinin kendi içerisinde denetim sürecini gerçekleştirebilmekte ve kamu kurum ve kuruluşlarca istenilmesi halinde kanuni sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.

Yalçınkaya Tıp Merkezi bu konuda bir düzenleme getirerek kayıt altına alınan log kayıtlarını sadece yetkili kişiler tarafından erişimini sağlamaktadır. Bu yetkili kişiler şirket içerisinde belirlenmiş ve işbu bildirimde belirtilmiştir. Bu kayıtlar sadece denetim aşamaları, kamu kurum ve kuruşları ve hukuken yetkili sayılan kişilerle paylaşılmaktadır.

9) KİŞİSEL VERİLERİNİZ KULLANMA AMAÇLARIMIZ

Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımız sizinle gerçekleştirmiş olduğumuz hukuki ilişkinin türüne göre değişim göstermektedir. Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımız sıralanmıştır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ ÖRNEKLERİMİZ
Yalçınkaya Tıp Merkezinin bina güvenliğimizin sağlanması Yalçınkaya Tıp Merkezini ziyaret ettiğinizde kamera görüntülerinizin ve ses kaydınızın alınması
Çalışan işe alım ve çıkışlarının yürütülmesi İşçilik alacaklarının hesaplanması, özgeçmişlerin toplanması
İnsan kaynakları departmanımızın görevleri Personelimizin özlük hakları dosyalarının oluşturulması
İş sağlığı ve güvenliğinin oluşturulması İş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitimler verilmesi
Acil durumlarda süreç yönetiminin yapılması Acil durum için ekip ve ekipman sağlanması
Hukuki sorumluluklarımızı gerçekleştirmek Adli kuruluşlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarına, Sosyal Güvenlik Kurumuna bilgi göndermek
Personelimizin çalışma süreçlerinin takibi Çalışan performans değerlendirmeleri
Yalçınkaya Tıp Merkezinde eğitim verilmesi Çalışanlarımıza iş süreçlerinin başlangıcı ve yasal sorumluluklarımızın olduğu konularda eğitim verilmesi (Örn. KVKK)
Mali işlerimizin yürütülmesi Yalçınkaya Tıp Merkezinin alacak ve borçlarının hesaplanması
Hasta memnuniyetinin ölçülmesi Yalçınkaya Tıp Merkezine göndermiş olduğunuz talep ve şikayetlerin çözümlenmesi
Denetleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi Denetim kurumlarına gerekli bilgilerin iletilmesi
Yasal süreçlerimizin takibi Hukuki danışmanımızın görevini yapabilmesi
Anlaşmaların yönetilmesi ve sorumluluklarımızın yerine getirilmesi Tıbbi ve ofis malzemeleri için tedarikçilerimizle sözleşmelerin yapılması
Teknolojik altyapının yönetilmesi Yalçınkaya Tıp Merkezi bünyesinde veri tabanlarının erişimi için yetkilendirme
Personelin yan haklarının sağlanması Sağlık Sigortası için çalışmaların yapılması
İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi Satın almaların yönetilmesi
Stratejik etkinliklerin programı İdareyle birlikte proje oluşturmak
Yalçınkaya Tıp Merkezi demirbaşlarının güvenliğini sağlamak Personelimizin kullandığı yazıcı, bilgisayar gibi eşyaların güvenliğini sağlamak
Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi Yalçınkaya Tıp Merkezinin faaliyetlerinden yasal mevzuat çerçevesinde sizleri haberdar etmek ve sosyal medyada duyurmak

Yalçınkaya Tıp Merkezine kişisel verilerinizi vermek istemediğiniz hallerde, yasalar çerçevesinde birtakım sağlık hizmetini sunmamız imkân dahili dışında kalacaktır. Bu durumda isteklerinizi yanıtlamamız veya hizmet vermemiz azalacaktır.

10) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEMİZİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi ve özel nitelikteki kişisel sağlık ve cinsel hayatınızla ilgili verilerinizi öncelikle, 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Hasta Hakları Yönetmeliği, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyarak işlemekteyiz. Bunlarla birlikte KVKK’nın 5. maddesinde ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hususlara riayet etmekteyiz.

KVKK madde 5’e göre;

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda açık rızanız olmadan kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hususlarında işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenilmesi halinde ilgili kişinin mağduriyete veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilmektedir. Böylelikle kişisel verilere nispeten daha fazla korunmalı ve hassas davranılmalıdır. Özel nitelikli kişisel verileriniz kanunda ayrıca düzenlenmiş ve bu konuda yönetmelikler ve düzenlemeler oluşturulmuştur.

KVKK’nın 6. maddesinde ise özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarından bahsedilmektedir:

 • Özel nitelikli kişisel verilerinizin ancak açık rızanızın olması veya Kanunda sayılan hallerde işlenmesi hukuka uygunluğu sağlamaktadır.

 • Bu özel nitelikli kişisel veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Burada sayılan özel nitelikli veriler tahdidi olarak sayılmış ve kıyas yaparak genişletilmesi mümkün değildir.

Kanun, özel nitelikli veriler arasında ayrım yaparak sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerle diğer özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarında fark vardır:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ancak kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Yalçınkaya Tıp Merkezinin açık rızanızı almadan kişisel sağlık verilerinizi işlemesindeki kanuni dayanağı yukarıda bahsedilen mevcut hükümdür.

Temel hak ve özgürlükler Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca sınırlanabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin mutlak olarak korunmadığı hangi hallerle sınırlandırıldığı Kanun ile belirlenmiştir. Haberleşme özgürlüğü, ifade hürriyeti ve yaşam hakkı gibi birçok temel hak ve özgürlükler özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini mecburi kılmaktadır. Bu nedenle özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kesin bir yasak olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

4. fıkrada ise özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. Bu önlemler ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" uyarınca alınmaktadır.

11) KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNE ERİŞİM

Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından yasal mevzuat hükümlerine göre kişisel sağlık verilerinize erişilmektedir. Sağlık hizmeti sunan özel hukuk kişisi olmamız hasebiyle kişisel sağlık ve cinsel hayatınıza ilişkin veriler KVKK 4. maddesinde ve Kişisel Sağlık Veriler Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesindeki ilke ve esaslara uyularak erişim sağlanmaktadır. Böylelikle tıbbi müdahalelerde yasalara uygun davranarak sağlığınızı ve kişisel verilerinizi önemsemekteyiz.

a) Sağlık Personelinin Verilere Erişimi

Yalçınkaya Tıp Merkezinden çalışan yetkili sağlık personelleri sizin sağlık verilerinize ancak, verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilirler. Eğer E-Nabız hesabına sahipseniz, sağlık verilerinize gizlilik tercihiniz çerçevesinde erişim sağlayabilmekteyiz. Bu gizlilik tercihleri ve sonuçları hakkında sizleri ayrıntılı şekilde bilgilendirmekteyiz. E- nabız hesabına sahip olmamanız durumunda KVKK’nın 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan istisnai amaçlarla sınırlı olmak üzere;

Yalçınkaya Tıp Merkezinde giriş yaptığınız hekim tarafından 24 saat süreyle sınırlı olmak üzere erişilebilmektedir. Bu durum Bakanlığın sağlık hizmeti sunumu ihtiyaçlarına göre ve Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Genel Müdürlük tarafından yeniden değerlendirilebilir. Böyle bir halde aydınlatma yükümlülüğü kapsamında gereklilikler sağlanmaktadır.

Yönetmeliğin devam fıkrasında ise; geçmiş sağlık verilerinin herhangi bir kimse tarafından erişilmesini istemeyen kişilere ilgili gizlilik tercihi e-Nabız üzerinden sunulur. Bu gizlilik tercihini kullanan kişilerin geçmiş sağlık verilerine ancak kişinin kendisi tarafından beyan edilen telefon numarasına gönderilecek olan kodun hekim ile paylaşılması ve hekim tarafından sisteme girilmesi halinde erişilebilir ifadesi yer almaktadır.

b) Çocukların Sağlık Verilerine Erişim

Ebeveynler çocuklarının kişisel sağlık verilerine herhangi bir izin olmadan E- Nabız sistemi üzerinden erişebilirler. Ayırt etme gücüne sahip çocuklar, sağlık geçmişlerine ebeveynlerinin erişimini e-Nabız üzerinden izne tabi tutabilir.

Anne ve babanın boşanması hâlinde velâyet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf, çocuk ile velinin faydası gözetilmek suretiyle kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde ve Genel Müdürlükçe belirlenen sınırlar çerçevesinde çocuğa ilişkin sağlık verilerine erişebilir.

c) Sağlık Verilerine Hasta Yakınlarının Erişimi

Kişisel sağlık verilerini hasta yakınlarıyla paylaşımımızda KVKK ilkelerine uygun olarak işlemler yapmaktayız. Ayrıca Hasta Hakları Yönetmeliği ilkelerine uygunluk sağlayarak 18/3. maddesine göre önceliğimiz sizi bilgilendirmek ve aydınlatmaktadır. Sizden gelen talep üzerine ise yazılı kayıt tutarak imzalamanız halinde yalnızca bilgilendirmemizi istediğiniz kişilere kişisel sağlık verilerinizi aktarabiliriz.

d) Avukatların Sağlık Verilerine Erişimi

Kişisel sağlık verilerinize avukatlarınız kural olarak erişim sağlayabilirler. Ancak Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği 10. maddesi uyarınca genel vekaletname ile kişisel sağlık verilerinize erişimi mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte size ait sağlık verilerinizin avukatınıza aktarılması için vekaletname düzenlenmesi ve sizin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekmektedir.

e) Hayatı Sona Erenlerin Sağlık Verilerine Erişim

Hayatı sona eren bir kişinin sağlık verilerine erişimi, yasal mirasçıları tarafından münferit olarak ancak veraset ilamını ibraz etmeleri halinde geçerli olacaktır. Bu kişinin sağlık verileri yasal mevzuat çerçevesinde 20 yıl süre saklanacaktır.

12) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ZAMAN PAYLAŞIRIZ?

Kişisel verilerin paylaşımında Kanunun 8. maddesine göre ilgili kişinin açık rızası aranır. Bu hükme göre açık rızanız halinde kişisel verilerinizi üçüncü kişilere aktarmaktayız. Genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin aktarılmasında yasal mevzuatta ve işbu politikada düzenlenen gerekçelerle aktarmaktayız. Yalçınkaya Tıp Merkezi kişisel verilerinizi yurt içinde aktarımını yaparken ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yürütmektedir.

KVKK’da kişisel verilerin işlenme koşullarıyla yurt içinde aktarılma koşullarını aynı şekilde hüküm altına alınmıştır. Açık rızanın aranmayacağı haller ise 5. ve 6. maddede ayrıca belirtilmiştir. Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından en üst düzeyde teknik ve idari güvenlik önlemleri alınarak hukuka uygun şartlar çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Kişisel verilerin aktarılması için aşağıda sayılan sebeplerin olması gerekir:

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hüküm altına alınmıştır. Bunlar birlikte özel nitelikli kişisel verilerin yurt içine aktarılması için daha kısıtlayıcı hükümlere yer verilmiştir:

 1. İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,

 2. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmüş olması halinde,

 3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından; üçüncü kişilere aktarılması mümkündür.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında veri sorumlusunun ek yükümlülükleri vardır. Bunlar Kişisel Verileri Koruma Kurul tarafından belirlenmektedir. Bu kararlardan bir tanesi de ‘’Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı kararıdır. Diğer kanun hükümleri de saklıdır.

Kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişiler aşağıda sayılmaktadır:

 • İş ortakları ve hizmet sağlayıcılar,

Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından veri işleme faaliyeti gösteren güvenilir kargo, laboratuvar, ilaç, danışmanlık, teknoloji şirketleriyle çalışabilir ve sağlık hizmeti sunabilmek için veri paylaşımında bulunabiliriz.

 • Kamu kurum ve kuruluşları:
  Yasal mevzuat uyarınca hukuki süreçleri yürütmek, idari sorumluluklarımızı yerine getirmek ve haklarımızı koruyabilmemiz için adli ve idari resmi mercilere kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

 • Danışmanlarımız:
  Avukatlar, mali müşavirler, bankalar, denetçiler, sigorta şirketleri gibi diğer danışmanlara kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

KVKK’nın 9. maddesine göre kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir. Ancak bu işlemin kanunda ve yasal mevzuatta belirtilen koşullara elverişli olması, yasal mevzuatta hüküm altına alınan tüm güvenlik tedbirleri alınması ve ilgili kişinin açık rızası olması gerekir. İlgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yalçınkaya Tıp Merkezi yurt dışında herhangi bir şirket veya kurumla çalışmaması nedeniyle, kişisel verilerinizi hiçbir durumda yurt dışına aktarmamaktadır.

13) SOSYAL MEDYA

Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından duyuru, haber güncel bilgi paylaşımı için web sitesi ve diğer sosyal medya şirketlerini kullanılmaktadır. Böylelikle ilgili kişiler soru sorabilir, bilgi alabilirler. Bununla birlikte ilgili sosyal medya şirketleri sitelerinde eklentiler kullanmaktadır. Bu eklentiler siteyi ziyaret ettiğinizi, site içerisinde dolaştığınızı ve diğer işlemlerinizi sitenin sahibine bildirmektedir.

Yalçınkaya Tıp Merkezi, internet sitesinde Facebook şirketinin facebook.com isimli sosyal medya eklentisini kullanmaktadır. Sitemiz içerisinde bulunan bu bağlantı yerini açmak istediğinizde Facebook şirketine sitemize giriş yaptığınız hususunda bildirim gönderilmektedir. Eğer Facebook hesabınızla yapmışsanız hesabınızın gizlilik ayarlarından bu özelliği değiştirebilirsiniz. Facebook’un internet sayfamızı kullanarak sizin verilerinizi toplamasına rıza göstermiyorsanız, web sitemize giriş yapmadan evvel ilgili sosyal medya hesabınızdan çıkış yapmalısınız.

Bununla birlikte Google+ eklentilerini de kullanmaktayız. Web sitemiz ve bunun üzerinde kullanılan diğer siteler hakkında yeterli teknik önlemleri almaktayız. Sizin bilgilerinizi otomatik olarak diğer sitelerle veya internet sağlayıcılarıyla paylaşmamaktayız. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında diğer sosyal medya sitelerinin sembolleri veya ilgili bağlantılarına giriş yapmanız halinde kendi tarayıcınızla ilgili sosyal medya sitesi arasında bilgi paylaşımı olmaktadır. Böylelikle kullanmış olduğunuz internet sağlayıcısı, ilgili sosyal medya sitesi arasında veri aktarımı gerçekleşmektedir. Bu işlemi kendi rızanız dahilinde yaptığınız için Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından herhangi bir tesirimiz yoktur. Sosyal medya sitelerinin veri paylaşımı ve işleme konusunda oluşturdukları gizlilik politikasını okuyunuz.

Facebook’un gizlilik politikası:
Gizlilik Politikası 1 ve Gizlilik Politikası 2
Google’ın gizlilik politikası:
Gizlilik Politikası

İnternet sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir hizmet verebilmek için Google Analytics programını kullanmaktayız. Bu program Google şirketi tarafından kurulmuş ve internet sitelerin analizini yapmak üzere oluşturulmuştur. Google bu verilere; resmî kurumların talebi ve kanuni gereklerini yerine getirmeleri durumlarında üçüncü kişilere aktaracaktır. İşlemlerini gerçekleştirirken internet sitesini kullanmanızı analiz eden ve tarayıcınızın kaydettiği dosyalar olan ‘’çerezler’’ kullanır. Böylelikle internet sitesini kullanmanıza dair elde edilen bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada kaydedilir. Google şirketi bu verileri internet sitesi düzenleyicileri için internet sayfası hakkında raporlar oluşturmak, internet sitesi ile internetin kullanımıyla alakalı daha verimli hizmet sunmak, internet sitesinin kullanımını analiz etmek için kullanmaktadır. Kullanmış olduğunuz internet tarayıcınıza Google Analytics eklentisi kurarak verilerinizin işlenmesini iptal edebilirsiniz. Mevcut internet sitesinin linki : Google Tools

14) VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLARIZ?

Yalçınkaya Tıp Merkezi kişisel verilerinizi hukuka uygun ve ölçülü olarak işlemektedir. Bu faaliyetimizi kişisel verilerinizi toplama amacına uygun olarak yeterli süre boyunca saklamaktayız. Yasal mevzuat ve genel teamül uyarınca saklama süreleri biten kişisel verilerinizi KVKK hükümlerine uygun olarak imha ediyoruz.

Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından kişisel verilerinizi saklama süremiz KVKK’nın 7. Maddesinde belirtilen silme, yok etme veya anonim hale getirilme işlemlerinde esas alınır. Kişisel verilerinizi işlenme amaçlarına veya yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak saklamaktayız. Yalçınkaya Tıp Merkezi kuruluş ve diğer düzenlemelerle ilgili tabi olduğu 2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca herhangi bir kayıt süresi belirtilmemiştir. Bu sebeple Yalçınkaya Tıp Merkezi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan ‘’Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca saklamaktayız:

İŞLEM SAKLAMA SÜRESİ
Sözleşmeler Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 sene
Tıp Merkezi İletişim Faaliyetleri Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 sene
İnsan Kaynakları Süreçleri Sürecin sona ermesinden itibaren 10 sene
Log Kayıt Takip Sistemleri 10 sene
CCTV Güvenlik Kamerası Görüntü ve Ses Kayıtları  -
Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçleri 2 sene
Ziyaretçi ve Toplantı Katılımcıların Kaydı Etkinliğin sona ermesinden itibaren 2 sene
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İşlemleri 10 sene

15) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHASI

Kişisel verileriniz, Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından gerekli saklama süreleri boyunca en yüksek seviyede korunmaktadır. KVKK’nın 7. Maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde ‘’Verileri Yok Etmeme’’ suçu uyarınca, hukuka uygun olarak işlenmiş olan verilerinizi ilgili düzenleme doğrultusunda sürelerin bitmesiyle veya kişisel veri sahibinin talebi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu düzenleme doğrultasında Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikası oluşturulmuştur.

Kişisel verilerinizi belirli usullere uygun olarak siliyoruz. KVK Kurumunun Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca işlemler yapılmaktadır:

 1. Silme uygulamasına konu teşkil edecek kişisel verilerin belirlenmekte,

 2. Kontrol matrisi ve erişim yetkisi kullanarak tüm kişisel verilerin hepsi için ilgili kullanıcıların tespit edilmekte,

 3. İlgili kullanıcıların geri getirme, tekrar kullanma, erişim gibi yetkileri ve usulleri belirlenmekte,

 4. İlgili kullanıcıların kişiler veriler boyutunda tekrar kullanma, erişim, geri getirme yetki ve usulleri kapatılmaktadır.

Kişisel Verilerin İmha Usulleri

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi ve Silinmesi Yöntemleri:

aa) Kişisel Veriler Uzmanının Güvenli Şekilde Silmesi:

Birtakım vaziyetlerde kişisel verilerin silinmesi için uzman kişi danışmanlık yapabilir. Böylelikle kişisel verileriniz uzman tarafından kalıcı olarak yok edilir/silinir ve bir daha kurtarılamaz.

ab) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme:

Kısmen veya tamamen otomatik şekilde işlenen ve dijital zeminde korunan kişisel verileriniz, tekrar kurtarılamayacak şekilde mevcut yazılımdan güvenli olarak yok edilir/silinir.

ac) Fiziksel Olarak Yok Etme:

Kişisel verileriniz otomatik olmayan yollarla standart olarak da işlenebilmektedir. Silinme veya yok etme işlemleri uygulanırken tekrar kullanılamayacak ve yok edilmek şeklinde yöntemler uygulanmaktadır.

ad) Karartma:

Verilerinizin fiziki ortamlarda anlaşılmayacak ve okunamayacak duruma getirilmesidir. Belirli (?) makinelerle yok edilir.

Yalçınkaya Tıp Merkezi belirtilen hallerin yürütülmesinde, KVKK ve sair mevzuat hükümlerince hareket etmektedir. Veri güvenliğini en yüksek standartlarda tutarak hukuka uygun yöntemlerle idari ve teknik tedbirler uygulanmaktadır.

b) Anonim Hale Getirme Yöntemleri:

Anonim hale getirme işlemi, verileri doğrudan veya dolayı olarak kişinin kimliğinin belirlenebilmesinin engellenmesi veya kalabalık bir grup içerisinde ayırt edilebilmesinin önlenmesi anlamına gelmektedir. Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından kişisel verilerinizin anonim hale getirilme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Maskeleme:

Kişisel verilerinizin belirli bölgeleri yıldızlanarak veya silinerek bireyin anlaşılmaz duruma getirilmesidir. Örn: Kişinin T.C. kimlik numarasının sadece ilk üç rakamının gösterilip kalanının yıldızlanması halinde maskeleme yapılmaktadır.

b) Genelleştirme:

Genelleştirme yöntemiyle kişisel verileriniz herhangi bir kişiyle bağlantısının kurulamayacak hale getirilmektedir. Örn: Hastaların cinsiyet bilgilerini belirtmeksizin X veya Y cinsiyetinde olduğunun yazılması.

c) Türetme:

Türetme yöntemiyle kişisel verilerinizin içeriğinin detaylarını vermeden yüzeysel bir veri oluşturmak ve kişisel verinizi herhangi bir kişi ile münasebetini oluşturulamayacak duruma getirilmesidir. Örn: Eğitim bilgilerinizde okulun adı yazılmaktansa üniversite, lise, ilkokul olarak belirtilmesi.

d) Gruplama:

Gruplama yöntemiyle verilerinizi sizinle ilişkilendirmeyecek şekilde gruplar haline getirilmesidir. Örn: Adres bilgilerinizin il veya ilçe gibi mahalli idareler şeklinde gruplandırılması.

KVKK’nın 28. Maddesine göre, Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi halleri KVKK dışında kalmaktadır ve açık rıza gerektirmemektedir.

16) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından kişisel verileriniz KVKK ve sair düzenlemeler çerçevesinde en yüksek güvenlik önlemleri içerisinde korunmaktadır. Şirketimizin sağlık kuruluşu olması hasebiyle öncelikle sizin mahremiyetiniz, özel hayatınız ve kişilik haklarınıza önem vermekteyiz. Sağlık hizmeti almaya Yalçınkaya Tıp Merkezime geldiğinizde veya bizimle işbu politikada bahsedilen elektronik veya yazılı yollarla iletişime geçmeniz halinde kişisel verilerinize ve özel nitelikteki sağlık veya cinsel hayatınıza ilişkin kişisel verilerinize ilişkin ek önlemler almaktayız.

Kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili yasal mevzuat uyarınca belirli standartlar içerisinde korumakla yükümlüyüz. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’inin ilgili maddeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından çıkarılan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi ( İdari ve Teknik Tedbirler) ile verilerinizi hassasiyetle korumaktayız. Yalçınkaya Tıp Merkezine verilerinizi işlememiz hakkında sizleri bilgilendirmekte ve yapılacak faaliyetlerin hukuka uygunluğunu düzenli olarak kontrol etmektedir.

Yalçınkaya Tıp Merkezine KVKK’nın 6. maddesinin 3. fıkrasına göre özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olmadan işlemektedir. Bu konuda genel nitelikli kişisel verilerinize göre daha hassas davranmakta ve özel hayatınızı ihlal edecek tüm işlemlerden kaçınmaktayız. Çalışanlarımıza periyodik olarak eğitim vermekte, kişisel verilerinizi amacı dışında toplamamakta ve aktarmamaktayız. Bunların haricinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı olan "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından uygulanmaktadır.

17) KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar gereğince;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerinin uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanarak aşağıdaki yöntemlerle Yalçınkaya Tıp Merkezi ücretsiz başvurabilirsiniz:

 • Şahsi başvurunuzu kimlik bilgilerinizi ispat edecek belgeleri yanında getirmeniz şartıyla Orhanlar Mahallesi Huzur Sokak Nu:6, 67300, Kdz. Ereğli / Zonguldak adresine,

 • Noter yoluyla tebligat yapmanız halinde Orhanlar Mahallesi Huzur Sokak Nu:6, 67300, Kdz. Ereğli / Zonguldak adresine Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmasıyla,

 • Sistemimizde bulunan elektronik posta adresi (….) adresine ile başvurmanız halinde mailin konusuna “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmasıyla,

 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla (…) adresine mailin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmasıyla.

Verileriniz hakkında üçüncü kişilerin KVKK 11. maddesi kapsamında bilgi almaları mümkün değildir. Veri sahibi hakkında bilgi almak isteyen kişiler, veri sahibi tarafından özel vekaletname çıkartılarak noter onaylı ve ıslak imzalı belgelerini sunmaları zorunludur.

 • Avukatlar bakımından Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi hükmüne göre avukatlar müvekkillerinin sağlık verilerine ulaşması için, özel nitelikli kişisel sağlık verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm gösterir özel vekaletnameyi ibraz etmeleri zorunludur. Aksi takdirde genel vekaletname ile ilgili kişinin sağlık verileriyle ilgili herhangi bir bilgi aktarılmayacaktır.

 • Vefat eden kişilerin sağlık verilerini almaya, veraset ilamını ibraz etmek suretiyle murisin yasal mirasçıları münferit olarak yetkilidir ve en az 20 yıl süre ile saklanır.

 • Hasta yakınları ile kişisel sağlık verilerinin paylaşımında KVKK ilkelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve hastanın kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini talep etmesi halinde, bu talep kişinin imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi istenilen kişilere bilgi verilir.

Talep ettiğiniz işlemin kural olarak ücretsiz yapılacaktır. Ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret alınacaktır.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız talebin niteliğine göre Yalçınkaya Tıp Merkezi ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Cevabımız yazılı veya elektronik olarak tarafınıza ulaştırılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 14. Maddesi gereğince başvurunuzun Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.

KVKK’ nın 28. Maddelerinde hüküm altına alınan istisnalar gereğince yukarıda belirtilen hakları talep edemeyeceksiniz.

18) DİĞER

İşbu Politika ile KVKK ve sair mevzuat arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda, evveliyatla KVKK ve sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Şirketimizin oluşturduğu işbu Politika Yalçınkaya Tıp Merkezi Yönetim Kurulunca karar alınarak yürürlüğe girmiştir.

Değişebilecek yasal düzenlemeler dahilinde işbu Politikada güncellemeler yapılacaktır. Web sayfamızdan en güncel versiyonunu bulabilirsiniz.

Yürürlük Tarihi:   01.07.2020

Versiyon:   YTM-2020-01